**** అతడు నిరంతరం ప్రవహిస్తూనే ఉన్నాడు అన్ని దిక్కులూ అన్ని వేళలూ చరిత్ర అంతా అలుముకొని మండుతూనే ఉన్నాడు ఓ చైతన్య తపస్సు   కొండలూ, గుట్టలూ, అడవినీ, మనిషినీ అలుముకునే ఉన్నాడు సిగ్గులేని సమాజాన్ని ఎత్తిన పిడికిలి దించకుండా ప్రశ్నిస్తూనే ఉన్నాడు   జీవనయానంలో పొగలి పొగలి దు:ఖిస్తూనే అతుకు బతుకులకి నవజీవనవేదం ఎప్పుడని ఎప్పటికప్పుడు ప్రశ్నిస్తూనే ఉన్నాడు   ఈ దేశానికి శస్త్ర చికిత్స చేయాలని అనీలంబానీ, ముఖేష్‌ అంబానీ లాంటి పెట్టుబడిదారులు పనిచేయకుండానే