అమ్మా నన్ను పుట్టనివ్వమ్మా అమ్మా నన్ను బ్రతకనివ్వమ్మా . పైడి గిన్నెలో పాల బువ్వొద్దు వెండి గిన్నెలో వేడి బువ్వొద్దు చందమామను తెచ్చివ్వొద్దు అద్దంలో నను చూపించొద్దు పిడికెడు మెతుకులు పెట్టావంటే నా బుల్లి కడుపుకు చాలమ్మా ||అమ్మా|| . ఆడపిల్లనని భయ పడవద్దు కాళిక నేను అవుతానమ్మా ఆడపిల్లలను చంపవద్దని అందరినీ వారిస్తాను జనాల కళ్ళు తెరిపిస్తాను ఆడవాళ్ళకు న్యాయం చేస్తూ క్రొత్త చరిత్రను రాసేస్తాను! . మంచి విషయం నలుగురికీ చెప్పండి !