”దేశ భాషలందు – తెలుగు లెస్స” నా తెలుగు భాష – కోటి రతనాల భాష తేనె కన్న తియ్యనైన భాష దేశ భాషలకే వేదంబైన భాష… మట్టిలో మాణిక్యమైన భాష…. . ”వెన్నకన్న వెన్నెలకన్న” అఖిలాండ సూర్యుని కన్న వెలుగైన భాష తేట తెల్లని భాష… అమ్మ ఉగ్గుపాల భాష నా తెలుగు భాష… కమ్మనైన ఆవుపాల భాష నా తెలుగు భాష సామ వేదంబుకన్న సరళమైన భాష విశ్వ భాషలలో అందమైన భాష…. .